ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletSaimitsuksa School
bulletSaimittechnology Korat
bulletSuppawit School
bulletSaimit Nongbunmak
dot
dot 

 ข้อมูลวิทยาลัย article

                                         
                                       
                                           
     ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร


 เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2543   โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครั้งแรก บนเนื้อที่ 36 ไร่ ใบอนุญาตเลขที่ ปจ.03/2543 โดยเป็นส่วน
หนึ่ง
ในกลุ่มของโรงเรียนสายมิตรศึกษา  มีแนวคิดในการจัดตั้ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กว้าง
ขวางและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานของ
 ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร  ผู้รับใบอนุญาต     
เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขาวิชาช่างยนต์   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 มีความจุนักศึกษา สูงสุด
จำนวน 1,890คน ตามใบอนุญาตเลขที่  ปจ.121/2546  ลงนามเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชาคือ สาขาวิชาค้าปลีก  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี   โดยประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยีและบริษัท CP All และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ในการวางแผน
และปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคีใ
นปีเดียวกันนั้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 54 
ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงในส่วนของชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาอนุญาตใช้คำว่า
“วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ "วิทยาลัยเทคโนโลยี"
ดังนั้นโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี จึงทำเรื่องขออนุญาตเปลี่ยน
ชื่อคำนำหน้าจาก“โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี” เป็น “วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี” ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.54  

เป็นต้นไป
   

เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2556   ทางวิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยีได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าจาก
วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี ”  เป็น “ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ” จนถึงทุกวันนี้

 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ดำเนินการบริหารงาน โดย นายกฤษณ์ บุตรเนียร  ในตำแหน่งผู้จัด
การและผู้อำนวยการวิทยาลัย
            

น้ำ หมายถึง ต้นแม่น้ำบางประกง  ความอุดมสมบูรณ์ รูปวงกลม ล้อมรอบ
ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี   อยู่ด้านบน   ด้านล่างเป็นชื่อ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยคือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวงกลม
มีเสมาอยู่ใต้ต้นโพธิ์และล้อมด้วยน้ำ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย หมายถึง ความมั่นคงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระ
บบการศึกษาของนักเรียนให้ได้รับความรู้
ความชำนาญคู่คุณธรรมสามารถ
นำความและทักษะการปฎิบัติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณธรรม  รู้จักพึ่งตนเอง  
มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
และสามารถ
ปรับตัว
เข้าหากับสภาพสิ่งแวดล้อมคำขวัญประจำวิทยาลัย   :   รักงาน มีวินัย ใช้ประหยัด ปฏิบัติธรรม   
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย     
:    ดอกพุทธรักษา

อักษรย่อภาษาไทย        :   ว.ส.ป.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ    :     S.T.C.  
สีประจำวิทยาลัย            :     สีเขียว – ขาว

สีเขียว-ความร่มรื่นทางธรรมชาติ ความเจริญงอกงาม ความก้าวหน้า
สีขาว-ความบริสุทธิ์ใสสะอาด ความเบิกบานสดใสในชีวิต รวมทั้ง
          ความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัย

 


                                       

 
ข้อมูลวิทยาลัย
We use English all Subject