ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletSaimitsuksa School
bulletSaimittechnology Korat
bulletSuppawit School
bulletSaimit Nongbunmak ข้อมูลวิทยาลัย article

                                         
                                       
                                           
     ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร


 เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2543   โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี  อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งครั้งแรก บนเนื้อที่ 36 ไร่ ใบอนุญาตเลขที่ ปจ.03/2543 โดยเป็นส่วน
หนึ่ง
ในกลุ่มของโรงเรียนสายมิตรศึกษา  มีแนวคิดในการจัดตั้ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสด้านอาชีวศึกษาให้กว้าง
ขวางและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ภายใต้การบริหารงานของ
 ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร  ผู้รับใบอนุญาต     
เปิดสอนประเภท อาชีวศึกษา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขาวิชาการบัญชี   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขาวิชาช่างยนต์   
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ
บัญชี ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 มีความจุนักศึกษา สูงสุด
จำนวน 1,890คน ตามใบอนุญาตเลขที่  ปจ.121/2546  ลงนามเมื่อ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
เพิ่มอีกหนึ่งสาขาวิชาคือ สาขาวิชาค้าปลีก  ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี   โดยประสานความ
ร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยีและบริษัท CP All และศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ในการวางแผน
และปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพในระบบทวิภาคีใ
นปีเดียวกันนั้น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 54 
ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงในส่วนของชื่อโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาอนุญาตใช้คำว่า
“วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือ "วิทยาลัยเทคโนโลยี"
ดังนั้นโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี จึงทำเรื่องขออนุญาตเปลี่ยน
ชื่อคำนำหน้าจาก“โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี” เป็น “วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี” ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.54  

เป็นต้นไป
   

เมื่อวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.2556   ทางวิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยีได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อคำนำหน้าจาก
วิทยาลัยสายมิตรเทคโนโลยี ”  เป็น “ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ” จนถึงทุกวันนี้

 ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี ดำเนินการบริหารงาน โดย นายกฤษณ์ บุตรเนียร  ในตำแหน่งผู้จัด
การและผู้อำนวยการวิทยาลัย
            

น้ำ หมายถึง ต้นแม่น้ำบางประกง  ความอุดมสมบูรณ์ รูปวงกลม ล้อมรอบ
ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี   อยู่ด้านบน   ด้านล่างเป็นชื่อ
สถานที่ตั้งวิทยาลัยคือ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวงกลม
มีเสมาอยู่ใต้ต้นโพธิ์และล้อมด้วยน้ำ
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย หมายถึง ความมั่นคงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระ
บบการศึกษาของนักเรียนให้ได้รับความรู้
ความชำนาญคู่คุณธรรมสามารถ
นำความและทักษะการปฎิบัติไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณธรรม  รู้จักพึ่งตนเอง  
มีจริยธรรมและ วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
และสามารถ
ปรับตัว
เข้าหากับสภาพสิ่งแวดล้อมคำขวัญประจำวิทยาลัย   :   รักงาน มีวินัย ใช้ประหยัด ปฏิบัติธรรม   
ดอกไม้ประจำวิทยาลัย     
:    ดอกพุทธรักษา

อักษรย่อภาษาไทย        :   ว.ส.ป.
อักษรย่อภาษาอังกฤษ    :     S.T.C.  
สีประจำวิทยาลัย            :     สีเขียว – ขาว

สีเขียว-ความร่มรื่นทางธรรมชาติ ความเจริญงอกงาม ความก้าวหน้า
สีขาว-ความบริสุทธิ์ใสสะอาด ความเบิกบานสดใสในชีวิต รวมทั้ง
          ความสะอาดบริเวณรอบวิทยาลัย

 


                                       

 
ข้อมูลวิทยาลัย
We use English all Subject